20මි.මී. සමීප දුම්රිය සඟවා දොරට Sliding

NOW පරීක්ෂණයක්